төслийн үйл явцын мэдээлэл

2023 оны 03/06 ны байдлаар

Хууль заавар
0%
Түүх
0%
Яруу найраг
0%
Эш үзүүлэгчид
0%
Хуучин
гэрээ
0%

стандарт монгол орчуулга төсөл

Библийг эх хэлнээс нь
Үнэн зөв
Сонсголонтой
Монгол төрөлх үг хэллэгээр
Ойлгомжтой

Төслийн үйл явц

Хуучин гэрээ 91%
Пентатух 91%
Түүх 90%
Эш үзүүлэгчид 91%
Мэргэн ухаан 92%

Шинэ гэрээний орчуулга эхэлсэн

Библи СМО гар утасны аппыг татан авч шинээр нэмэгдсэн орчуулгуудыг цаг алдалгүй уншаарай

© Стандарт Монгол Орчуулга төсөл  2014-2023

Ариун Бичээс Нийгэмлэг